Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas  http://www.smm.lt/ugdymas/docs/ikimokyklinio%          20ugdymo%20programos%20kriteriju%20aprasas1%20%20g.doc                                          Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas                                                                           https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0                                                    Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija                                                                     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB                                                       Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo                                                                    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50c0e220f57e11e4927fda1d051299fb                      Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių   švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas   Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-120  (reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)                                                                                                                                                    Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/BfIYhvFYnF                                                     Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543 Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas                                                                                                                     Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-115  Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas                                                           Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-168  Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms,  gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas                                                                             Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl  maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“