Lopšelio-darželio "Volungėlė" taryba

Įstaigos tarybos Pirmininkė L. L. Masaitienė, tėvų atstovė.                                                                      Nariai:    Zina Juozėnienė, mokytoja metodininkė;                                                                                                    Vida Kiniauskienė, mokytoja;                                                                                                                     Inga Audzevičiūtė-Liutkienė, tėvų atstovė;                                                                                                 Jelena Manko, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                           Rita Petrusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                Sigutė Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                      Deividas Šiaudvytis, tėvų atstovas;                                                                                                            Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja;   

                                            Lopšelio-darželio "Volungėlė" vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Pirmininkė - Birutė Žeimienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;                                             Pavaduotoja  Zita Tamolienė – logopedė;                                                                                         Sekretorė Neringa Kareckienė – meninio ugdymo mokytoja;                                                             Nariai   Rita Adomaitienė - mokytoja;                                                                                                                       Lina Masaitienė – tėvų atstovas;                                                                                                                 Daiva Nešukaitienė – mokytoja;                                                                                                                 Albina Pakėnienė – meninio ugdymo mokytoja;                                                                                         Rita Radvilienė – mokytoja.

                                            Lopšelyje-darželyje veikiančios darbo grupės

Ekologinė grupė:

Zina Juozėnienė, grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė;

Vida Kiniauskienė, vyresnioji mokytoja;

Birutė Kudrevičienė, vyresnioji mokytoja;

Vida Žemaitienė, mokytoja metodininkė.

Meninė grupė

Vilma Gecevičiūtė, grupės vadovė, mokytoja metodininkė;

Irena Audzevičienė, skalbinių ir patalynės išdavėja;

Sandra Benkunskienė, mokytoja (Vaiko priežiūros atostogos);

Reda Gutauskienė, sandėlininkė;

Diana Matulevičienė, vyresnioji mokytoja;

Daiva Nešukaitienė, vyresnioji mokytoja;

Valerija Stagniūnienė, mokytoja metodininkė;

Rasa Škarnulienė, vyresnioji mokytoja;

Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja.

Sveikatingumo grupė

Kristina Kazlauskienė, grupės vadovė, mokytoja;

Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Sigutė Bartkuvienė, mokytoja metodininkė;

Neringa Kareckienė, meninio ugdymo mokytoja;

Daiva Kriaučiūnienė, mokytoja metodininkė;

Neringa Markelionienė, mokytoja;

Albina Pakėnienė, meninio ugdymo mokytoja;;

Angelė Tamkevičienė, vyresnioji mokytoja.

Vaidybinė grupė

Kristina Kazlauskienė, grupės vadovė, mokytoja

Elena Ališauskienė, mokytoja;

Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Sigutė Bartkuvienė, mokytoja metodininkė;

Daiva Kriaučiūnienė, mokytoja metodininkė;

Neringa Markelionienė, mokytoja;

Angelė Tamkevičienė, vyresnioji mokytoja.

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė

Birutė Žeimienė,grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Rasa Škarnulienė, vyresnioji mokytoja;

Liusė Zulonienė, valytoja.

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo darbo grupė

Vilma Gecevičiūtė mokytoja metodininkė;

Daiva Nešukaitienė, vyresnioji mokytoja;

Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja;

Angelė Tamkevičienė, vyresnioji mokytoja;

Vida Žemaitienė, mokytoja metodininkė.