Lopšelio-darželio "Volungėlė" taryba

Įstaigos tarybos Pirmininkė L. Masaitienė, tėvų atstovė.                                                                                                      Nariai:       Zina Juozėnienė, mokytoja metodininkė;                                                                                                   Vida Kiniauskienė, mokytoja;                                                                                                                     Inga Audzevičiūtė-Liutkienė, tėvų atstovė;                                                                                                Jelena Manko, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                           Rita Petrusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                Sigutė Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;                                                                      Deividas Šiaudvytis, tėvų atstovas;                                                                                                            Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja;   

                                            Lopšelio-darželio "Volungėlė" vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Pirmininkė - Birutė Žeimienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;                                             Pavaduotoja  Milda Bagdonienė – logopedė;                                                                                         Sekretorė Neringa Kareckienė – meninio ugdymo mokytoja;                                                             Nariai   Lina Masaitienė – tėvų atstovas;                                                                                                                 Daiva Nešukaitienė – mokytoja;                                                                                                                  Albina Pakėnienė – meninio ugdymo mokytoja;                                                                                        Danutė Pauplienė - Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                              Rita Radvilienė – mokytoja.

                                            Lopšelyje-darželyje veikiančios darbo grupės

Ekologinė grupė:

Zina Juozėnienė, grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė;                                                               Rita Adomaitienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                       Vida Kiniauskienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                     Danutė Ražukienė,mokytoja metodininkė;                                                                                             Zita Zakarevičienė, vyresnioji mokytoja.

Meninė grupė

Vilma Gecevičiūtė, grupės vadovė, mokytoja metodininkė;                                                                      Irena Audzevičienė, skalbinių ir patalynės išdavėja;                                                                            Sigutė Bartkuvienė, mokytoja metodininkė;                                                                                              Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;                                                                                    Simona Domanaitienė, mokytoja;                                                                                                          Reda Gutauskienė, sandėlininkė;                                                                                                              Birutė Kudrevičienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                              Diana Matulevičienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                  Rita Radvilienė, vyresnioji mokytoja;

Sveikatingumo grupė

Albina Pakėnienė, grupės vadovė, meninio ugdymo mokytoja;                                                                   Neringa Kareckienė, meninio ugdymo mokytoja;                                                                             Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja;;                                                                                                Angelė Tamkevičienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                Vida Žemaitienė, mokytoja metodininkė.

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė

Birutė Žeimienė, grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                    Vaida Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja;                                                                             Rasa Škarnulienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                    Liusė Zulonienė, valytoja.

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo darbo grupė

Vilma Gecevičiūtė mokytoja metodininkė;                                                                                              Daiva Nešukaitienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                        Regina Šliužienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                Angelė Tamkevičienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                                Vida Žemaitienė, mokytoja metodininkė.

2021 m. veiklos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė

Birutė Žeimienė, koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                            Elena Ališauskienė, mokytoja;                                                                                                                  Milda Bagdonienė, logopedė;                                                                                                              Elena Drevininkaitienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                          Kristina Kazlauskienė, mokytoja;                                                                                                       Daiva Kriaučiūnienė, mokytoja metodininkė;                                                                                 Neringa Markelionienė, mokytoja;                                                                                                        Daiva Nešukaitienė, vyresnioji mokytoja;                                                                                           Valerija Stagniūnienė, mokytoja metodininkė;                                                                                          Rasa Škarnulienė, vyresnioji mokytoja.