Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų

                                                   vidutinis darbo užmokestis

  

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

                                                          

2020 m. EUR                  2021 m. EUR 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJa

1078,96                         1375,29

MOKYTOJa

1092,72                        1323,29

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJa 721,60                          814,20

VALYTOJa 

607,00                          642,00
VIRĖJa 924,00                          1026,60

VIRTUVĖS DARBININKAS

303,52                          321,00