Bendros žinios apie įstaigą                             

Kauno lopšelis-darželis "Volungėlė"  

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga 

Lopšelio-darželio adresas - Rietavo g. 20, Kaunas, 48256

Lopšelio-darželio juridinio asmens kodas – 291640670

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Tel. Nr. 8 (37) 377602,  8 (37) 377605,

Faksas 8 (37) 377602 

El. paštas:  info@volungele.kaunas.lm.lt , volungele@parabole.lt

Lopšelio-darželio tipas - ikimokyklinio ugdymo  mokykla

Mokomoji kalba - lietuvių kalba

                                                                                                        

                                                                      Vizija                                                                                   Demokratiška, moderni ir savita ikimokyklinio ugdymo įstaiga, telkianti bendruomenę efektyviai teikti kokybiškas kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, efektyviai valdanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.

                                                                    Misija                                                                                  Kauno lopšelis-darželis  “Volungėlė”, įstaiga ugdanti vaikus nuo 1,5 – 7 metų, diegianti visuminį kūrybinį metodą, sudarant edukacines sąlygas ugdymo prieinamumui skirtingų poreikių vaikams. 

                                                                     Tikslai                                                                                    1. Pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir gebėjimus.                                                                                                                                                    2. Išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, siekiant išsiaiškinti turimas ir trūkstamas kompetencijas.                                                                                                                                             3. Siekti, kad tėvai būtų partneriai, siekiantys bendro tikslo, bendradarbiaujantys.                                   4. Atnaujinti grupių aplinkas pritaikant šiuolaikines technologijas ugdymo procese, patobulinti lauko aplinkos įsigyjant naujų priemonių. 

                                                           Vertybės ir filosofija                                                              Vertybinės nuostatos - siekiama, kad vaikas taptų: oria, laisva, kūrybiška asmenybe; aktyviu bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms; sėkmingai besimokančiuoju.                                   Filosofija - "Tik laisvė padeda ugdyti laisvę, tik bendrystė padeda ugdyti socialinę harmoniją ir bendrystę, tik demokratija padeda ugdyti demokratiją".  S. Frenė